Zapraszam młodzież z Białorusi na staże zawodowe i wolontariat w Polsce

Staże zawodowe i wolontariat w Polsce to projekt rozwojowy, adresowany do młodzieży z Białorusi, absolwentów szkół średnich i wyższych, studentów i młodych pracowników nauki, pracowników i działaczy białoruskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz osób bezrobotnych poszukujących pracy, w celu zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji poprzez pobyt i pracę w konkretnej branży i konkretnym przedsiębiorstwie w Polsce.


Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 3, Obszar wsparcia 12, w okresie od 01.05.2011 do 31.12.2011 r.

Celem projektu jest przeszkolenie 36 osób na trwającym 90 dni pobycie stażowym i wolontariacie w Polsce, w konkretnych, dobranych celowo przedsiębiorstwach, w ramach 5 bloków obejmujących 11 turnusów.

Projekt jest realizowany przez Polsko Białoruską Izbę Handlowo – Przemysłową w Warszawie w partnerstwie publiczno – społecznym z udziałem Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w Mińsku i jej oddziałów w Brześciu i Grodnie, Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Białorusi i grupy polskich przedsiębiorstw, które wyraziły zgodę na przyjęcie uczestników staży.

Projekt od strony merytorycznej zbudowany jest z dwóch komponentów, tj.:

  1. Stażu właściwego, obejmującego 60 dni pobytu w przedsiębiorstwie, którego koszty zostaną pokryte z dotacji PO FIO i ze środków własnych Izby
  2. Wolontariatu, obejmującego 30 dni i więcej pobytu w przedsiębiorstwie, którego koszty zostaną pokryte ze środków przedsiębiorstw przyjmujących wolontariuszy i ze środków własnych Izby.

W ramach projektu dla uczestników pokrywane są koszty: przyjazdu z Białorusi do Polski i powrotu zbiorowymi środkami komunikacji, dofinansowanie kosztów zakwaterowania w wysokości 34,5 zł dziennie, dofinansowanie kosztów wyżywienia w wysokości 23 zł. dziennie, refundacja kosztów badań lekarskich ( i na nosicielstwo - dla osób pracujących przy żywności ) do wysokości 50 zł, kosztów ubezpieczenia OC i NNW, pokrycie kosztów przejazdów i dojazdów do miejsc odbywania staży.

Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na bezpieczną pracę i skorzystanie z programu stażowego, dobry stan zdrowia i skierowanie przez jednego z partnerów społecznych projektu (dla studentów informatyki i cybernetyki, odbywających staże zawodowe w Transition Technologies S.A. – dobra znajomość języka angielskiego i podstaw programowania Java).

Staże i wolontariat są organizowane w branżach: informatyka, turystyka, przemysł maszynowy, logistyka, rolnictwo i gospodarka żywnościowa.